24 maja 2016

Kickstarter


kickstarter-logo-light

 

Premiera naszego nowego produktu odbędzie się 1 marca.

Pozyskane w innowacyjny sposób białko oraz wartości odżywcze zamknęliśmy w najprostszej kapsułce, aby dostarczyć:

 

∼ 64% najwyższej jakości białka - do budowy mięśni.

∼3 razy więcej żelaza niż w szpinaku - aby dostarczyć Ci energii.

∼5 razy więcej magnezu niż w wołowinie - dla zmniejszenia zmęczenia i skurczy.

∼2 razy więcej wapnia niż w mleku - aby Twoje kości były silniejsze.

∼Omega 3&6 w idealnych proporcjach - dla sprawnego działania Twojego mózgu.

∼2 razy więcej błonnika niż w ryżu - aby uzyskać idealną figurę.

∼10 razy więcej witaminy B12 niż w łososiu - aby poprawić Twoją koncentrację.

∼9 niezbędnych aminokwasów - aby wspomóc regenerację po treningu.

 

Na platformie finansowania społecznościowego Kickstarter, będzie można nabyć nasz produkt po raz pierwszy.

kickstarter

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać od nas informację o projekcie na Kickstarter

Kick­star­ter – czyli jak ruszyć z kopyta ze swoim pomy­słem

Każdy wielki, inno­wa­cyjny pro­jekt potrze­buje środ­ków na wyko­na­nie. Jeśli finanse stają na dro­dze do jego reali­za­cji na pomoc przy­bywa finan­so­wa­nie spo­łeczne (z ang. crowd­fun­ding: „crowd” – tłum, „fun­ding” – finan­so­wa­nie).

Dzia­ła­nie, powsta­łego w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych, Kick­star­tera jest bar­dzo pro­ste. Twórcy pro­jektów z róż­nych dzie­dzin życia (m.in. sztuka, rze­mio­sło, tech­no­lo­gia), pre­zen­tują na plat­for­mie swoje pomy­sły, okre­śla­jąc cel finan­sowy konieczny do roz­po­czę­cia zamie­rzo­nego dzia­ła­nia. Im cie­kaw­szy, bar­dziej nowa­tor­ski i lepiej pro­mo­wany pro­jekt, tym lep­sze szanse na zgro­ma­dze­nie więk­szej liczby osób zain­te­re­so­wa­nych prze­ka­za­niem dota­cji na jego cel. W zamian za pomoc finan­sową twórca pro­po­nuje swój pro­dukt, usługi lub inne upo­minki – ich wiel­kość zależy od wpła­co­nej kwoty. Za obsługę płat­no­ści odpo­wie­dzialna jest firma Ama­zon Pay­ments. Osoba decy­du­jąca się na wspar­cie pro­jektu podaje dane karty płat­niczej, na któ­rej blo­ko­wana jest okre­ślona kwota. Jeśli pro­jekt nie osią­gnie mini­mal­nego celu finan­so­wego, środki zostają zwracane. Procedura płatnicza jest całkowicie bezpieczna, obsługiwana przez wszystkie rodzaje kart płatniczych.

Za ame­ry­kań­skimi pre­kur­so­rami podą­żają także Polacy. Do tej pory powstało w naszym kraju kilka ser­wi­sów stwo­rzo­nych na pod­sta­wie idei finan­so­wa­nia spo­łecz­nościowego, naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to Pola­kPo­trafi.pl lub Wspie­ram. to.
Kick­star­ter pozo­staje jed­nak wciąż naj­więk­szą i naj­le­piej roz­po­zna­waną plat­formą crowd­fun­dingową na świe­cie, dającą najwięk­sze moż­li­wo­ści dotar­cia do zain­te­re­so­wa­nych, osiągnięcia wyzna­czo­nych zamie­rzeń i reali­za­cji pro­jektu.

 

kickstarter

Wprowadź swój adres email aby otrzymywać od nas informację o projekcie na Kickstarter